POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych na platformie “au revwear” dostępnej pod adresem https://www.aurev.shop/ (dalej: “aurev.shop”).

Administratorem aurev.shop, a jednocześnie Administratorem Twoich danych osobowych, jest Kornelia Warecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwaą AU REVWEAR KORNELIA WARECKA, ul. Łokietka 162a, 38-300 Gorlice, NIP: 7382160248 REGON: 386100685, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Administrator” lub „my”). Możesz skontaktować się z nią za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem ul. Łokietka 162a, 38-300 Gorlice, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: korneliawarecka@gmail.com.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi wykonanie obowiązków spoczywających na nas w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanym powszechnie i w niniejszym dokumencie jako RODO.

I.    Sposoby pozyskiwania danych osobowych
1.    Dane osobowe są przez nas pozyskiwane na podstawie:
a.   Zgody użytkownika wyrażonej w związku z dokonywaniem zakupów w aurev.shop;
b.   Zgody użytkownika na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail;
c.  Przekazania nam przez użytkownika danych w inny sposób, za pośrednictwem aurev.shop, poczty elektronicznej lub serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i YouTube.

II.    Sposoby i cele przetwarzania danych osobowych
1.    Korzystanie z aurev.shop wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników w następujących celach:
a.   Wykonywanie zawartych z użytkownikami umów sprzedaży rzeczy z aurev.shop – na podstawie umowy zawartej z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu au revwear. W tym zakresie wymagane jest podanie największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia zakupionych towarów. Podanie danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do wykonania umowy.
b.  Prowadzenie konta użytkownika w aurev.shop – na podstawie umowy zawartej z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację Regulaminu au revwear. Założenie konta użytkownika umożliwia użytkownikowi dostęp do przekazanych danych, a w tym wykonywanie niektórych praw związanych z przetwarzaniem tych danych. Podanie danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do wykonania umowy.
c.  Rozpatrywanie reklamacji – na podstawie obowiązku Administratora wynikającego z przepisów prawa oraz z Regulaminu au revwear. Podanie danych w celu złożenia reklamacji jest obowiązkowe dla prawidłowego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.
d.  Wysyłka na adres e-mail informacji handlowych, w tym ofert promocyjnych – na podstawie zgody użytkownika, która nie jest obowiązkowa i może zostać wycofana w każdej chwili. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.
e.    Statystyka na wewnętrzne potrzeby Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników aurev.shop.
f.   Potwierdzenie wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, a także w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od użytkowników.
2.    Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez wyraźnej zgody użytkowników.

III.    Udostępnianie danych osobowych
1.    Dane osobowe są przekazywane podmiotom, które współpracują z nami przy wykonywaniu umowy sprzedaży zakupionych rzeczy:
a.    W zależności od wybranej przez użytkownika metody dostarczenia rzeczy, udostępnimy dane osobowe niezbędne do wysyłki następującym podmiotom:
•    DPD Polska Sp. z o.o.
•    DHL International GmbH
•    FedEx Express International B.V.
•    UPS Polska Sp. z o.o.
•    InPost S.A.
•    Poczta Polska S.A.
•    RUCH S.A.
•    innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy zakupionych towarów w aurev.shop.
b.    W zależności od wybranej przez użytkownika metody płatności za zakupione rzeczy, udostępnimy dane osobowe niezbędne do odbioru lub dokonania płatności, następującym podmiotom:
•    PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
•    Innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione rzeczy.
c.    W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez użytkownika adres e-mail, udostępnimy dane osobowe podmiotom świadczącym na nasze zlecenie usługę wysyłki informacji handlowej, takim jak:
•    Wix.com Ltd
d.    Ponadto, dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe naszych klientów, w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych aurev.shop:
•    Wix.com Ltd
e.    Możemy także udostępniać dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę w zakresie prowadzenia i utrzymania aurev.shop.

IV.    Okres przechowywania danych osobowych
1.    Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, realizacji roszczeń reklamacyjnych, potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – będą przechowywane przez okres niezbędny do celu, w jakim zostały zebrane, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam tych danych.
2.    Po otrzymaniu od użytkownika żądania usunięcia konta w aurev.shop, możemy przetwarzać dane tego użytkownika w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam tych danych.

V.    Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
1.    Zgodnie z RODO, każdy użytkownik ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
a.    Prawo do informacji, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane;
b.    Prawo do dostępu i aktualizacji danych osobowych – dostęp i edycja danych osobowych możliwe są zawsze za pośrednictwem konta użytkownika. Jeśli nie masz konta użytkownika, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wówczas przekażemy Ci informacje o tym, jakie dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na Twoje żądanie;
c.    Prawo do usunięcia danych osobowych – jeśli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane, możesz usunąć swoje konto w aurev.shop, wysyłając stosowną prośbę na adres e-mail naszego IT support: aurev.help@gmail.com. Pamiętaj jednak, że nie jest to prawo bezwzględne i możemy odmówić usunięcia danych, co do których mamy podstawę do ich dalszego przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam);
d.    Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e.    Prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym;
f.    Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody użytkownika;
g.    Prawo do przeniesienia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody użytkownika.
2.    Wszystkie powyższe prawa można zrealizować kontaktując się z nami drogą elektroniczną pod adresem: aurev.help@gmail.com. Zgłoszone żądania postaramy się zrealizować bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie udzielimy odpowiedzi lub poinformujemy o ewentualnym wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieć wątpliwości co do tego, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę uprawnioną, możemy zadać kilka dodatkowych pytań w celu weryfikacji tożsamości zgłaszającego.

VI.    Pliki Cookies
A.    Ogólne informacje o Cookies
1.    Aurev.shop, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki Cookies, by zapewnić użytkownikom możliwie najlepsze doświadczenia.
2.    Cookies to dane informatyczne, a w szczególności niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach (np. komputerze, tablecie, smartfonie), za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych aurev.shop.
3.    Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i indywidualnie dostosować działanie aurev.shop. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
4.    Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a.    Sesyjne – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;
b.    Trwałe – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
5.    Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z aurev.shop będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

B.    Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies
1.    Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:
a.    Konfiguracja aurev.shop, a w tym:
•    dostosowanie zawartości stron internetowych aurev.shop do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych aurev.shop;
•    rozpoznanie urządzenia użytkownika aurev.shop oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
b.    Uwierzytelnienie użytkownika w aurev.shop i zapewnienie sesji użytkownika, a w tym:
•    utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie aurev.shop ponownie się logować;
•    poprawna konfiguracja wybranych funkcji aurev.shop, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
•    optymalizacja i zwiększanie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c.    Realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w tym:
•    dostosowanie zawartości stron internetowych aurev.shop do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych aurev.shop. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
•    poprawna obsługa programu lojalnościowego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe aurev.shop;
•    umożliwienie korzystania w aurev.shop z funkcji  koszyka.
d.    Analizy i badania oraz audyt oglądalności, a w tym:
•    tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy aurev.shop korzystają ze stron internetowych aurev.shop, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
e.    Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności aurev.shop.
2.    Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
 .    Prezentowanie treści multimedialnych na stronach internetowych aurev.shop, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. Facebook, Instagram, YouTube,
a.    Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
b.    Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense,
c.    Zalogowanie do aurev.shop za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook,
d.    Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji aurev.shop za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

C.    Możliwość określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1.    Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika.  Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2.    Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3.    Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej aurev.shop.

D.    Narzędzia społecznościowe 
1.    Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych i subskrypcja profilu społecznościowego.  Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube. Obecność na stronach aurev.shop przycisków tych funkcji może się również wiązać ze zbieraniem i transmisją danych osobowych użytkowników do właściwych administratorów tych serwisów bez względu na to, czy mają w danym serwisie.
2.    Powyższe funkcjonalności są Administratorowi niezbędne do rozwoju i promowania aurev.shop, utrzymywania stałego kontaktu z obecnymi i przyszłymi użytkownikami, a także zbierania informacji w celu projektowania i oferowania coraz lepszych usług.

E.    Logi serwera
Korzystanie z aurev.shop wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są strony aurev.shop. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkowników. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aurev.shop, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

VII.    Bezpieczeństwo i organ ochrony danych osobowych
1.    Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
2.    Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niegodnie z prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Opublikowano dnia: 25.11.2019